facebook

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O.

58-105 Świdnica

ul. Emilii Plater 2

NIP: 884-279-15-03

KRS 0000725859

 

NR KONTA: 95 1050 1908 1000 0090 8035 4484

SWIFT: INGBPLPW

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną sklep.baby-monsters.pl jest BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 2, 58-105 Świdnica, powiat świdnicki, woj. Dolnośląskie, zarejestrowaną w KRS pod numerem: 0000725859 NIP: 884-279-15-03, numer telefonu 516 660 992 oraz
e-mail: biuro@baby-monsters.pl zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

 

 

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie detalicznej sprzedaży towarów.  

 

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
  i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 8. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy
  i płatności.
 9. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Kupujących, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 10. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej sklep.baby-monsters.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 11. Dane kontaktowe oznaczają:
 1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.baby-monsters.pl
 2. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.baby-monsters.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
 3. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.
 4. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów dostawy podane każdorazowo do informacji Kupującego podczas składania zamówienia.   
 5. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
 6. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem sklep.baby-monsters.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 3. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
  w ramach Sklepu;
 4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Kupujący,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu sklep.baby-monsters.pl oraz pobrać go
  i sporządzić jego wydruk.
 2. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
  i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail,
  jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
  z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

 

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
 1. dostępem do Internetu;
 2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
 3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 1. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
  w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
 2. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 3. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§4

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Kupujący dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zarejestruj się”.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje
  o Kupującym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 8. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
 9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto”
  ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
 11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

§5

Składanie Zamówień

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zakupów mogą zarówno Kupujący zarejestrowani i posiadający konto w serwisie, a także Kupujący niezarejestrowani.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego. 
 4. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 5. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
 6. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 7. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 8. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
 9. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 10. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować,
  co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 12. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
 13. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Kupującego.
 14. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz
  z podsumowaniem.
 15. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 2. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 3. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 4. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 5. sposób płatności;
 6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
 7. informację o prawie do rękojmi;
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Konsultacje telefoniczne możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

§6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 4. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayByNet (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta).
 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie podanym w zamówieniu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 4. Przy opisie każdego z towarów umieszczona jest informacja o czasie wysyłki, która określa szacunkowy czas od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki do transportu. Paczka z zamówionymi produktami jest wysyłana, gdy wszystkie wybrane artykuły są dostępne.
 5. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania Sprzedawcy wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.
 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 7. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona
  w całości lub częściowo na Sprzedawcę.  
 8. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, na adres:
  e-mail: biuro@baby-monsters.pl lub telefonicznie, na numery telefonów 516 660 992 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym
  w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 9. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego.
 10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
  do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
 12. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru, w sklepie znajdującym się w Świdnicy.

 

§8

Reklamacje związane z Zamówieniami

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
 1. pisemnie na adres: BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 2,
  58-100 Świdnica,
 2. pocztą elektroniczną pod adres: biuro@baby-monsters.pl

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
 3. przedmiot reklamacji;
 4. przyczynę reklamacji;
 5. żądanie rozpoznania reklamacji;
 6. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 1. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione.
 4. Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę,
  nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody
  na zasadach ogólnych.
 10. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
 12. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 9

Gwarancje

 1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 


§10

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in.
  w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi
  w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem §10 pkt. 1 do 2 niniejszego Regulaminu Kupujący będący Konsumentem,
  który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 6. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
  w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 7. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:https://img.baby-monsters.pl/regulamin/2.jpg

 1. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Kupującego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 2. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
  z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar
  w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
 4. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba,
  że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać
  w zwykły sposób pocztą.
 10. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W przypadku gdy konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  19.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§11

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
  z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola
  w Koncie Użytkownika.

 

§12

Ochrona prywatności

Administratorem danych jest firma BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Emilii Plater 2, 58-105, Świdnica, Polska, NIP PL 884-279-15-03, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000725859, e-mail biuro@baby-monsters.pl  telefon: +48 516 660 992, dalej jako Administrator.

 1. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.sklep.baby-monsters.pl
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i obsługa usług świadczonych przez Administratora, marketing usług własnych w tym analiza statystyczna składanych zamówień.
 8. Aby osiągnąć cele wskazane w punkcie 7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z realizacją zamówień, przesyłką oraz obsługą płatności.
 9. Klient ma prawo wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie po zgłoszeniu Administratorowi, który podejmuje na życzenie Klienta odpowiednie działania.
 10. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie oraz prawo do żadania ograniczenia zakresu przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 11. Administrator wykorzystuje dane do profilowania marketingu własnych usług i produktów za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Ceneo, Allegro oraz Prestashop.
 12. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz nie wypływają w podobny istotny sposób na te osoby,
 13. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.
 14. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 15. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 16. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
 17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Dane osobowe powierzone w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora przechowywane będą na okres konieczny do realizacji usługi, a po tym czasie na okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora oraz na okres przewidziany przez szczególne przepisy prawa. (Na przykład: przepisy o rachunkowości).
 19. Po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych, Administrator przechowuje dane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 20. Klient posiadający konto na stronie www.sklep.baby-monsters.pl posiada możliwość dokonywania zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością".
 21. Klient nie posiadający konta na stronie www.sklep.baby-monsters.pl może dokonywać zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych po założeniu konta przez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością" lub poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji Administratorowi.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

 

§13

Zobowiązania Kupującego i ochrona własności intelektualnej

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 14

Opinie o sklepie

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep sklep.baby-monsters.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie sklep.baby-monsters.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )


Życzymy udanych zakupów!

Pliki do pobrania: