facebook

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu www.sklep.baby-monsters.pl

Administratorem danych jest firma BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Emilii Plater 2, 58-105, Świdnica, Polska, NIP PL 884-279-15-03, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000725859, e-mail biuro@baby-monsters.pl  telefon: +48 516 660 992, dalej jako Administrator.

 1. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.sklep.baby-monsters.pl
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i obsługa usług świadczonych przez Administratora, marketing usług własnych w tym analiza statystyczna składanych zamówień.
 8. Aby osiągnąć cele wskazane w punkcie 7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z realizacją zamówień, przesyłką oraz obsługą płatności.
 9. Klient ma prawo wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie po zgłoszeniu Administratorowi, który podejmuje na życzenie Klienta odpowiednie działania.
 10. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie oraz prawo do żadania ograniczenia zakresu przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 11. Administrator wykorzystuje dane do profilowania marketingu własnych usług i produktów za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Ceneo, Allegro oraz Prestashop.
 12. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz nie wypływają w podobny istotny sposób na te osoby,
 13. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.
 14. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 15. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 16. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
 17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Dane osobowe powierzone w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora przechowywane będą na okres konieczny do realizacji usługi, a po tym czasie na okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora oraz na okres przewidziany przez szczególne przepisy prawa. (Na przykład: przepisy o rachunkowości).
 19. Po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych, Administrator przechowuje dane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 20. Klient posiadający konto na stronie www.sklep.baby-monsters.pl posiada możliwość dokonywania zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością".
 21. Klient nie posiadający konta na stronie www.sklep.baby-monsters.pl może dokonywać zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych po założeniu konta przez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością" lub poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji Administratorowi.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.